cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, April 07, 2007

Konstanty a datové typy ve Visual Basicu

V proceduře uvedené výše jsme použili číselnou konstantu jedna (1). Vzhledem k množství potřebných
konverzí se někdy hodí, vynutit přímo při zápisu konstanty její datový typ. Dělá se to tak, že se za literál zapíše
počáteční písmeno, které identifikuje datový typ. Například 1R znamená, že literál 1 bude datového typu
Double. Písmena pro jednotlivé číselné typy jsou: C=Char, D=Decimal, F=Single, I = Integer, L = Long,
R=Double, S = Short. Dají se také používat tzv. sufixy typů Visual Basicu (%, &, @, !, # a $).
V naší proceduře jsme se dotkli pojmu datový typ. Datový typ určuje, jaký druh dat může daná konstanta,
proměnná, pole, vlastnost, parametr procedury či návratová hodnota funkce obsahovat. Neuvedete-li explicitně
datový typ, použije se výchozí datový typ Object. V této brožuře se budete převážně setkávat s tzv. přirozenými
datovými typy Visual Basicu: Boolean, Byte, Char, Date, Decimal, Double, Integer, Long,
Object, Short a String.
Ve Visual Basic.NET odpovídají tyto typy strukturám či třídám pojmenovaného prostoru System. Datové
typy mají proto členy, k nimž se dá přistupovat podobně, jako přistupujete k vlastnostem a metodám objektů.
Například, datový typ Date je reprezentován strukturou System.DateTime a její vlastnost DaysInMonth
určuje, kolik dní je v zadaném měsíci zadaného roku.
VB6. Několik velmi závažných změn se ve VB.NET týká právě datových typů. Především už
neexistuje datový typ Variant (místo něho je Object) a funkce VarType, nepodporují se řetězce
pevné délky a nepodporují se také uživatelské datové typy (konstrukce Type…End Type,
místo ní se používá zobecněná konstrukce Structure…End Structure).
Nepodporují se také příkazy Deftyp. Datum se nyní ukládá na 8 bajtů (dříve 4) a změnám se
nevyhnuly ani číselné datové typy. Místo Integer je nyní Short, místo Long je Integer,
kromě toho se dá používat i datový typ System.SByte (8 bitů se znaménkem)

Labels: