cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, May 15, 2007

Kód této funkce upozorňuje na některé další varianty cyklu For – Next. Přírůstek cyklu (daný klíčovým
slovem Step nemusí být kladný (viz třetí cyklus shora) a nemusí být ani celočíselný. Příkaz Exit umožňuje
vyskočit okamžitě z cyklu (nebo z procedury). Poslední část kódu ukazuje cyklus přes i, do něhož je vnořen
cyklus přes j. V příkazech Next jsou i resp. j volitelné, ale přispívají k srozumitelnosti kódu (vidíte okamžitě,
k jakému For daný Next patří).
Mid je jedna z funkcí Visual Basicu, které pracují s řetězci. Vybírá z řetězce uvedeného jako první parametr
od pozice dané druhým parametrem (pozice prvního znaku má pořadové číslo 1) počet znaků daných
třetím (volitelným) parametrem. Funkce Len vrací délku řetězce ve znacích.
VB6. Ve Visual Basic.NET je možno deklarovat proměnné s oborem úrovně bloku, což dříve
nešlo. Například, kdybychom poslední cyklus napsali takto:
For i = 1 To Len(strCislo)
Dim j As Integer
For j = i + 1 To Len(strCislo)
If Mid(strCislo, i, 1) = Mid(strCislo, j, 1) Then
Vyhral = "DVESTEJNE"
Exit Function
End If
Next j
Next i