cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, March 03, 2007

Pozice a velikost formuláře při běhu

Vyberte formulář v návrháři formulářů Windows (Windows Forms Designer) a v okně Properties určete
hodnotu vlastnosti StartPosition, s jejíž pomocí specifikujete hranice zobrazovací oblasti. Pro aplikace Windows
se doporučuje ponechat výchozí hodnotu WindowsDefaultLocation, která znamená, že, že operační systém
spočte optimální počáteční umístění formuláře podle aktuálního hardwaru. Vhodná alternativa je také
hodnota Center, později pak můžete pozici formuláře změnit v kódu.
Vlastní umístění pak určíte vlastností Location, kterou se nastavují obě souřadnice levého rohu formuláře
(obecně souřadnice levého rohu ovládacího prvku vzhledem k jeho kontejneru) současně. Nebo můžete určit
souřadnice jednotlivě, pomocí vlastností Left (souřadnice x) resp. Top (souřadnice y). Pozici formuláře můžete
pochopitelně nastavovat dynamicky i při běhu (ukázka viz dále) ve formě absolutních či relativních souřadnic.
Nastavíte-li vlastnost TopMost na True, určíte tím, že má být formulář „vždy nahoře“, tj. před všemi
ostatními formuláři, které tuto vlastnost nastavenu nemají, a to i tehdy, není-li formulář aktivní.
Rozměry formuláře lze nastavit jednoduše úpravou vlastností Height (výška) resp. Width (šířka) nebo najednou
nastavením vlastnosti Size, v kódu je v tomto případě nejprve třeba definovat objekt Size.
VB6. Dříve se počáteční pozice formuláře určovala v okně rozvržení formuláře (Form
Layout) nebo jako hodnota vlastnosti StartUpPosition objektu Form.
Nápis v titulkovém pruhu formuláře
V okně vlastností formuláře klepněte na vlastnost Text a napište nový název. Jakmile řádek vlastnosti
opustíte, promítne se změna v titulkovém pruhu formuláře v návrháři formulářů.
VB6. Dříve se titulek formuláře nastavoval jako hodnota vlastnosti Caption.

Labels: