cool web a perfektni rs- Doporucuji

Friday, April 25, 2008

Přepínače, zatrhávaná políčka

Dalším hodně používaným prvkem formulářů jsou bezesporu zatrhávací políčka. Ta se
používají především tam, kde stačí pouze souhlasit nebo nesouhlasit s daným tvrzením, není
potřeba nic sáhodlouze vypisovat a použít výběr (SELECT) pouze pro hodnoty ano/ne je
zbytečné.
Pro zobrazení zatržítka se používá klasická značka INPUT, pouze s jinou hodnotou para−
metru TYPE:

Toto jednoduché zatržítko má kromě klasických parametrů společných pro značku INPUT
ještě jeden specifický, CHECKED, který určuje, zda má být políčko implicitně zatrhnuto či
nikoliv. Je−li parametr přítomen, bude zaškrtnuto, jinak ne.

Zatrhnutí políčka není nevratné; pokud je jednou zaškrtnete, lze jej opět odškrtnout a naopak.
Nejlépe funkci vysvětlí následující příklad – můžeme jej zařadit třeba do jednoduchého
dotazníku:
Máte rádi maso?

Máte rádi zeleninu?

Druhým typem zaškrtávacích tlačítek je tzv. radiobutton, který podobně jako checkbox může
mít dva stavy: zaškrtnuto a nezaškrtnuto. Používá se však odlišně: jako výběr jednoho z mno−
ha. Pokud třeba chcete zjistit, v jakých mezích se pohybuje uživatelův plat, vymezíte např.
tyto hranice:
1) do deseti tisíc,
2) do patnácti tisíc,
3) do dvaceti tisíc,
4) nad dvacet tisíc.
Pokud necháte pomocí radiobuttonů tento výběr zobrazit na stránce, může pak uživatel klep−
nutím myši na kolečko zatrhnout jeden z výběrů, výběrem jiného rozmezí se původní výběr
zruší. Nelze tedy zaškrtnout více výběrů naráz.
Zeptejte, co lidé rádi jedí
Část druhá: První kroky do života stránky
43
V praxi se toho dosahuje hodnotou radio parametru TYPE značky INPUT:

Každý jeden takový řádek vytvoří jedno „kolečko“, tedy jednu možnou volbu z celého sezna−
mu. Pokud tedy je takových voleb více (např. u příkladu výběru platového zařazení), je nutné
použít odpovídající počet značek INPUT. U každé značky samozřejmě nesmí chybět parametr
NAME se stejnou hodnotou, aby prohlížeč poznal, že všechny výběry patří k sobě:

Máte plat:


do deseti tisíc,

do patnácti tisíc,

do dvaceti tisíc,

nad dvacet tisíc?


Pokud bude zdrojový text vypadat takto, nebude zatrženo zpočátku žádné kolečko. Pokud
chcete vytvořit nějaké implicitní nastavení, přidejte k některé značce INPUT parametr
CHECKED, který má stejný význam jako u zatrhávacích políček.
POZNÁMKA: Spíše než radiobuttony je však lepší využívat klasické výběry ze seznamu
(SELECT), šetří totiž místo ve formuláři a nabízí prakticky stejné možnosti. Radiobuttony se
hodí pouze tam, kde zvýší přehlednost, a není mnoho možností na výběr.
Před prvním výběrem není zaškrtnuta žádná položka
Zatržena může být vždy pouze jedna položka
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky