cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, August 11, 2008

• A naopak určitě bych NEDOPORUČOVAL:
- zaškrtnout Automaticky vyhledat síťové složky a tiskárny
- zaškrtnout Pamatovat nastavení zobrazení každé složky
- zaškrtnout Skrýt příponu souborů známých typů
• Vyzkoušejte si možnosti, které vám dávají některá tlačítka na panelu nástrojů. Pokud panel nástrojů není
zobrazen, použijte příkaz Zobrazit > Panel nástrojů > Standardní tlačítka. Například tlačítko Složky vám
umožní zobrazovat vedle seznamu souborů i strom disků a složek vašeho počítače.
Pokročilé možnosti nastavení okna Tento počítač
Pokud chcete výrazně zasáhnout do způsobu zobrazování okna souborů a složek vyzkoušejte si tento
postup:
• Příkazem Zobrazit > Vlastní nastavení této složky spustíte průvodce, který vám umožní změnit zobrazování
aktuální složky.
Příkaz Vlastní nastavení... není dostupný pro základní okna, ale až pro nastavení jednotlivých složek.
Nemůžete tedy např. změnit nastavení Tento počítač, nebo okna kořenových složek disků apod.
Průvodce vám nabídne možnost přidat podkladový obrázek, komentář nebo pracovat s HTML šablonou
pro zobrazení složky.
• Jak uvidíte v okně na následující straně, standardně jsou připraveny čtyři šablony, podle kterých se řídí
zobrazování složky. Každou z nich můžete použít jako výchozí a upravit ji.
Klepněte na některou z šablon a v náhledu uvidíte ukázku zobrazení okna.
P o k r o č i l é m o ž n o s t i n a s t a v e n í o k n a T e n t o p o č í t a č
9
Nevyhovuje-li vám tedy plně některá ze standardních šablon, vyberte si tu, která je nejblíže vaší představě,
zaškrtněte políčko Upravit tuto šablonu a klepněte na Další.
Problematikou úpravy HTML kódu se zde ale zabývat nebudeme, k dispozici jsou naše publikace Referenční
příručka DHTML nebo PCWE č. 07 – HTML tipy a triky od profesionálů.
• Důležité je to, že šablona se uloží do upravované složky do podadresáře Folder Settings do souboru Folder.
htt. Pokud budete tedy chtít „podstrčit“ svoji vlastní šablonu, stačí vám nahradit uvedený soubor
svým vlastním HTML souborem přejmenovaným na Folder.htt a výsledkem může být např. takovéto
zobrazení:
Samozřejmě je nutné, aby bylo zapnuto
zobrazování Povolit zobrazování sítě WWW
ve složkách na kartě Nástroje > Možnosti
složky > Obecné.