cool web a perfektni rs- Doporucuji

Sunday, June 15, 2008

49 49

POZNÁMKA: Moderní prohlížeče už tak striktně tyto komentáře nevyžadují, používat je tedy
není nezbytně nutné, ale doporučuje se to kvůli kompatibilitě s prohlížeči staršími.
Vlastní skript ohraničený patřičnými značkami lze zapsat do zdrojového kódu stránky prak−
ticky kamkoliv. Může být zapsán dokonce do sekce HEAD; je totiž ohraničen značkami pro
komentář, takže je to prohlížeči jedno, kde bude. Záleží také na tom, kdy má být skript zpra−
cován. Má−li být proveden ihned po načtení stránky do prohlížeče, můžete jej umístit třeba
takto:


První program

Ihned po spuštění JavaScriptu se objeví okno se zprávou „Tohle je JavaScript“, po odklepnutí
myší se bude dále pokračovat v zobrazení stránky podle značek umístěných v sekci BODY.
V tomto příkladě však žádné nejsou, stránka tedy zůstane prázdná.
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
50
Upozornění JavaScriptu
V příkladu byl použit příkaz JavaScriptu, stejného efektu lze však dosáhnout i použitím
VBScriptu:

Z tohoto je patrné, že nezáleží na použitém skriptovacím jazyku, použitý skript však musí být
správně uveden v parametru LANGUAGE – příkaz MsgBox je totiž příkazem VBScriptu. Pokud
však hodnotou parametru LANGUAGE bude „JavaScript“, vyvolá to chybu interpretace, což
nám Internet Explorer oznámí takto:
Skript může být uložen i v těle stránky, v sekci BODY. Tehdy čas jeho provedení bude záviset
na umístění. Pro lepší pochopení opět příklad.
Část druhá: První kroky do života stránky