cool web a perfektni rs- Doporucuji

Friday, May 07, 2010

programy

ako odstrániť z programu Media Player často nepotrebné položky Radio Bar,
Media Favorites a Finding New Station.

Otvorte kľúč [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer].
Teraz vytvorte premenné typu DWORD s názvami NoRadioBar, NoMediaFavorites,
NoFindNewStations a nastavte ich hodnoty na 1.
Nastavenie na 0 obnoví pôvodné nastavenia.

Labels: