cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, November 26, 2007

Jak uložit aktuální stránku na disk?

Kromě zobrazení zdrojového kódu stránky umožňuje Internet Explorer také tuto stránku
uložit na disk včetně všech objektů a prvků, které jsou ve stránce obsaženy. Z nabídky Soubor
vyberte příkaz Uložit jako, objeví se standardní dialogový panel Windows.
Kromě standardních voleb jako název apod. je důležitá volba Typ souboru, který můžete
zvolit z následujících možností:
_ Úplná stránka WWW – Na disk se uloží jak dokument HTML, tak i veškeré prvky,
které jsou ve stránce obsaženy (obrázky, banery). Stránka bude upravena pro lokál−
ní použití, tzn. při otevření se nebudou tahat obrázky a další prvky z webu.
_ Archiv WWW pro elektronickou poštu – Uloží se pouze jeden soubor s příponou
MHTa tedy jako formát, který se dá poslat elektronickou poštou (Outlook, Outlook
Express). Příjemce této pošty dopis otevře jako internetovou stránku i s obrázky
a dalšími prvky.
_ Stránka WWW, pouze HTML – Na disk se uloží pouze dokument HTML, bez prvků
na obrázku. Je to podobné, jak kdybyste si stránku nechali zobrazit v Poznámkovém
bloku a následně uložili na disk.
_ Pouze text – Vytvoří soubor, v němž budou uloženy pouze viditelné texty stránky,
bez jakéhokoliv formátování.
Základy práce s Internet Explorerem tedy máme za sebou. Pokud chcete jít více do hloubky,
doporučuji knihu Používáme Internet s programem Internet Explorer 5.0 od Jiřího Hlavenky.
Můžeme se tak podívat na základy tvorby stránky; kapitola je shrnutím důležitých kapitol
knihy Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky s tím, že jsou omezeny příklady, chybí
části o seznamech, rámech a tabulkách. Orientuje se totiž spíše na základní znalosti, bez
kterých se při studiu dalších částí neobejdete; pokud je však znáte, klidně přeskočte na
druhou část.
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
14
Dialog pro uložení stránky na disk má navíc jednu položku

Labels: ,

Saturday, November 24, 2007

Jak se podívat na svoji oblíbenou stránku?

Pokud máte několik oblíbených stránek, které často čtete, např. denní zpravodajství nebo
ekonomické aktuality, můžete, abyste si nemuseli pamatovat všechny jejich adresy a dlouze
je vypisovat do adresního řádku, využít tzv. Oblíbených položek. Jde o jakýsi seznam adres,
které jednoduše vyvoláte přímo z nabídky Exploreru a klepnete na tu vybranou – je to
pohodlné a hlavně rychlé. Tento seznam lze třídit do kategorií a ty do dalších podkategorií,
a to s prakticky neomezeným vnořováním a neomezeným počtem položek. U katalogu
oblíbených položek je relativně pracný jen první úkon, a tím je jeho vytvoření; používání je
pak maximálně jednoduché.
Jakmile se načte stránka, kterou chcete do oblíbených položek přidat, klepněte v nabídce
Oblíbené na položku Přidat k oblíbeným… Objeví se dialogové okno Přidat oblíbenou položku,
v němž se do políčka automaticky vyplní políčko Název. Tento název bude stejný, jako má
aktuální stránka v záhlaví okna. Můžete jej samozřejmě jakkoliv upravit tak, abyste přesně
věděli, jaká adresa se pod danou oblíbenou položkou skrývá. Nyní klepněte na tlačítko OK.
Tato stránka se nyní objeví v seznamu Oblíbených položek, který vyvoláte klepnutím na
nabídku Oblíbené, stejně jako když jste přidávali adresu do seznamu. Pod volbami Přidat
oblíbenou položku a Uspořádat oblíbené položky se nachází dosavadní stránky, které jste do
seznamu přidali buď vy, nebo byly přidány výrobcem programu.
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
12
Když v této nabídce klepnete na jakýkoliv zde se nacházející příkaz, bude patřičná strán−
ka automaticky zobrazena v okně Exploreru (pokud existuje).
Přidávání položek do seznamu je tedy velice jednoduché. Explorer však umožňuje tyto
položky různě kategorizovat a uspořádávat. Abyste mohli přímo při vytváření oblíbené
položky umístit stránku do příslušné složky (např. odkaz na zpravodajství Živě přidat do
složky Zpravodajství), musíte v dialogu na obrázku 26 klepnout na tlačítko Vytvořit >>, které
rozbalí další okénko. V něm vidíte aktuální strukturu oblíbených položek.
Máte−li zde již vytvořené další složky pro oblíbené položky, můžete klepnout na
požadovanou složku (popřípadě na složku v ní zanořenou, používáte−li několik úrovní
vnoření) a pak stisknout tlačítko OK. Potřebujete−li k tomuto účelu vytvořit novou složku
(kdekoli v hierarchii), vyberte složku bezprostředně nadřazenou a zadejte příkaz Nová složka,
pak jméno nové složky a stiskněte OK.
Část první: Úvod do Internetu
13
Přidání oblíbené položky do seznamu
Položku Živě přidáváme do složky Zpravodajství / Počítače

Labels: ,

Tuesday, November 13, 2007

Panel historie navštívených stránek

za dnešní den
Zpět se můžete vrátit až o devět stránek
nete na stránku, stránka se zobrazí v okně Exploreru. Výhodou je, že je uložena na disku
počítače a není ji tedy nutné stahovat zdlouhavě z Internetu. V okně Exploreru se objeví tedy
téměř ihned.
POZNÁMKA: Pokud ukážete myší na jakoukoliv položku v seznamu, objeví se pod ní bublinkové
okénko se specifikací konkrétní adresy dané stránky.
Způsob zobrazení historie si můžete sami nastavit. To provedete klepnutím na tlačítko
Zobrazit vlevo nahoře nad sloupcem Historie. Rozvine se nabídka s těmito čtyřmi funkcemi:
_ Podle data – Tato možnost již byla popsána.
_ Podle serveru WWW – Seznam se vytvoří podle abecedy adres webů.
_ Podle nejnavštěvovanějších serverů – V okně Historie zobrazí dvacet serverů, které
navštěvujete nejčastěji.
_ Navštívené dnes podle pořadí – Zobrazí seznam stránek navštívených v daném dni
podle časové posloupnosti, nejstarší je dole, nejmladší nahoře.
Historie samotná může obsahovat obrovské množství navštívených stránek. Jak dlouho se
však bude uchovávat, záleží na tom, jak často historii potřebujete a jak hluboko zpět se chcete
pohybovat. Abyste se mohli v historii lépe orientovat, umožňuje ji Explorer prohledávat.
Stiskněte tlačítko Hledat, které se nachází vedle tlačítka Zobrazit. Místo panelu Historie se
ukáže malé políčko, do něhož napíšete hledané slovo a stisknete tlačítko Hledat. Jakmile
prohlížeč začne s hledáním, zaktivní se tlačítko Zastavit, které hledání přeruší. Seznam
nalezených stránek se zobrazí tam, kde předtím byl seznam navštívených stránek historie.

Labels: ,

Monday, November 12, 2007

Jak se vrátit na již navštívenou stránku?

Základní pohyb po stránkách se provádí pomocí odkazů. Klepnete myší na odkaz a v okně
Exploreru se zobrazí stránka, na niž odkaz vedl. Pokud třeba zjistíte, že tato stránka není to
pravé, co jste hledali, můžete se na původní stránku vrátit klepnutím na tlačítko Zpět. To vás
vrátí přesně o jednu načtenou stránku. Pokud se chcete vrátit o více než jednu stránku, stačí,
když místo na tlačítko Zpět klepnete na malou šipku, která se nachází vpravo od tohoto tlačít−
ka. Vyroluje se seznam devíti posledně navštívených stránek, které můžete vyvolat pouhým
klepnutím na požadovaný název. Vzhledem k tomu, že si Internet Explorer již navštívené
stránky ukládá na váš pevný disk, nemusíte vždy čekat, až se tato stránka stáhne celá znovu
z Internetu. Někdy se však stránka za dobu, co jste byli pryč, změní, a protože to Internet
Explorer nepozná, zobrazí opět tu, co předtím uložil na disk. To se dá vyřešit buďto stiskem
klávesy F5 nebo klepnutím na tlačítko Obnovit na hlavním panelu. Obojí začne stahovat
aktuální stránku znovu z Internetu, přičemž na disk se uloží tato aktualizované verze.
V okamžiku, kdy se vrátíte na navštívenou stránku, přestane být tlačítko Vpřed zašedlé
a „rozsvítí se“ (tedy zčerná). Nyní na něj můžete klepnout myší. Co se stane? Dostanete se
opět na stránku, kterou jste před chvilkou opustili. Pomocí tlačítek Zpět a Vpřed se můžete
pohybovat tam a zpět po celé historii vašich návštěv; z každého mezikroku samozřejmě
můžete „odbočit“ jinam, a tím změnit celou strukturu historie. Jak to přesně funguje, zjistíte
experimentováním. Stejně jako u vracení i postupu vpřed lze klepnutím na šipku vedle tlačít−
Programování

Labels:

Wednesday, November 07, 2007

Jak ovládat stránku v prohlížeči
Pokud je všechno v pořádku, zadali jste správné jméno existující stránky, stránka se načte do
prohlížeče a můžete s ní začít pracovat. Pokud stránka přesahuje z obrazovky ven, jsou zak−
tivněny postranní lišty (jedna vpravo, jedna dole), kterými lze obsah stránky posouvat naho−
ru a dolů nebo vlevo a vpravo uchopením a tažením příslušné lišty. Lze také používat šipky
na klávesnici, pokud je však dokument delší, doporučuji používat lištu, protože ta umožňuje
měnit rychlost rolování v závislosti na rychlosti pohybu myši. Šipky mají rychlost konstantní
a nelze ji měnit.
Pokud jste šťastní majitelé myši Microsoft Intellimouse (nebo jakékoliv jiné s kolečkem
místo prostředního tlačítka), můžete posouvat stránkou také rolováním kolečka – to považuji
za velice šikovné řešení, sám je hodně využívám. Kolečko Intellimouse má ještě další využití,
ale o tom se zmíním až v příslušené části této kapitoly.
Pro pohyb na stránce můžete využít také klasické klávesy HOME, END, PGUP a PGDOWN stej−
ně jako v textových editorech. Klávesa HOME přesune dokument na začátek, END na konec,
kláves PGUP posune dokumentem o stránku nahoru, PGDOWN o stránku dolů.
Na ovládání stránky v prohlížeči není tedy složitého, ovládání velice rychle přejde
každému do krve.

Saturday, November 03, 2007

Jak zobrazit stránku adresou, kterou znáte?

Znáte−li adresu webu, na který se chcete podívat, vepíšete jeho adresu do okénka Adresa
v horní části okna Exploreru. Pokud se tam již nějaká adresa nachází, označte ji do bloku
a smažte ji.
Samotná adresa se skládá z předpony http://, která označuje použitý komunikační proto−
kol, a tedy zároveň i službu (v tomto případě služba webu), www.vltava.cz už je vlastní
adresa serveru, jehož obsah chcete zobrazit. Při vepisování adresy můžete klidně předponu
http:// vynechat, protože ji Explorer před adresu implicitně doplní. Pokud totiž neurčíte,
o jakou službu máte zájem (a tedy nedefinujete žádný protokol), pak prohlížeč automaticky
předpokládá, že chcete využít služeb webu, a tedy protokolu HTTP. Druhá část adresy, která
následuje za specifikací protokolu, se nazývá URL a skládá se z několika částí, které jsou od−
dělené tečkami. Nyní stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení této volby. Začne probíhat připo−
jování k danému serveru a posléze přenos stránky, okno Exploreru se začíná plnit daty
a informacemi ze serveru. Během stahování stavový pruh zároveň vypisuje, co Explorer
momentálně dělá a co stahuje.
Při otevírání stránky však nemusíte čekat, až se na disk stáhnou veškeré prvky stránky
a stránka se tak zobrazí celá. Pokud již na stránce vidíte informace, které hledáte, můžete
načítání zastavit nebo klepnout na odkaz, což automaticky přeruší načítání aktuální stránky
a zahájí otevírání stránky nové. Stahování stránky zastavíte klepnutím na tlačítko Stop, které
se nachází na panelu nástrojů třetí zprava (je červené s bílým křížkem). Naopak, pokud
chcete stránku načíst znovu nebo pokračovat v načítání zastavené stránky, stiskněte tlačítko
Obnovit, které se nachází na panelu hned vedle tlačítka Stop. Vždy se ale stránka začne načí−
tat celá znovu. Toho se využívá pro aktualizaci stránky. Pokud víte, že se za dobu, co stránku
máte zobrazenu v prohlížeči, něco změnilo, klepněte na Obnovit a načte se stránka v aktuál−
ní podobě.
Pokud jste se v zadání adresy spletli nebo server, který hledáte, neexistuje, popř. pokud
server existuje, ale není na něm požadovaná stránka, ohlásí vám to Internet Explorer chy−
bovým hlášením.
Část první: Úvod do Internetu
9
Výběr tlačítek do panelu nástrojů
Neexistuje−li vámi zadaný server vůbec, v okně Exploreru se objeví hlášení, že server DNS
nemohl najít zadanou adresu a že ji tím pádem máte zkontrolovat a popř. zadat správně.
Pokud server sice existuje, ale zadaná stránka na něm není, objeví se chyba protokolu HTTP,
že požadovaná stránka není k dispozici.

Friday, November 02, 2007

Explorer jde dokonce tak daleko, že si můžete naprosto volně nakonfigurovat a poskládat
tlačítka na panelu nástrojů. Nepoužíváte tlačítko Domů? Odstraňte je! Chybí vám tlačítko pro
přepnutí do celoborazovkového režimu? Přidejte si je! Stačí, když zvolíte z kontextové nabíd−
ky položku vlastní, čímž se dostanete do konfiguračního okna panelu nástrojů.
Nastavení tlačítek je naprosto jednoduché. V levé části máte okno, kde se nacházejí tlačít−
ka, která nejsou na panelu umístěná, v pravé části je pak okno s tlačítky, která na panelu
nástrojů jsou. Přesouváním tlačítek z levého do pravého pruhu, nejlépe tažením, protože díky
němu můžete i řídit pořadí tlačítek, podle toho, kam při tažení tlačítko vložíte, můžete ale
také tlačítka vybrat a použít příkazy Přidat nebo Odebrat. Můžete dokonce vytvářet i skupiny
těchto tlačítek, které jsou odděleny svislou čárkou. Tento prvek se nazývá Separátor a vkládá
se na patřičné místo stejně jako tlačítka.
Kromě konfigurace tlačítek jsou v tomto dialogovém okně také dvě roletkové nabídky.
První z nich je nabídka s názvem Možnosti textu, která nastavuje textové popisky u tlačítek –
možnosti Zobrazit textové popisky, Výběr textu vpravo a Bez textových popisek. První zapne
textové popisky pod tlačítky implicitně, čímž se musí tlačítka automaticky zvětšit, aby se tam
popisky vešly. Třetí možnost pak texty úplně vypíná, což tlačítka naopak zmenší. Prostřední,
která je kompromisem mezi oběma uvedenými, se text zobrazuje vpravo od tlačítka. Tlačítko
je menší, ale s popiskem delší. Zajímavé je, že se popisek zobrazuje pouze u ně−kterých
tlačítek – to není chyba programu, ale jeho vlastnost.
Třetí roletka Možnosti ikon je spíše jenom doplňující k předchozí. Přepíná ikony z malých
na velké (Velké ikony, Malé ikony). Velikost ikon se však stejně přepíná automaticky při na−
stavení předchozí volby, takže tuto roletku nemusíte vůbec používat. Platí totiž, že pokud
vypnete popisky, zmenší se ikony, a pokud je zapnete, ikony se zvětší. Tato možnost tak
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
8
Hlavní okno aplikace Internet Explorer 5.0
ztrácí trochu na svém významu, takže ji vlastně ani není nutné použít (stejně jako většinu
pokročilých funkcí Exploreru).

Thursday, November 01, 2007

Internet Explorer a jak ho nakonfigurovat

Okno aplikace Internet Explorer má dvě základní plochy – jednou je plocha, kde se zobrazu−
je vlastní obsah webové stránky, druhou základní nabídka, panel nástrojů, adresní řádek
s webovou adresou aktuální stránky, panel rádio a panel odkazy. Explorer umožňuje nezávis−
lou konfiguraci těchto panelů, takže je nemusíte mít zobrazeny všechny.
Pokud klepnete kdekoliv na panelu pravým tlačítkem, objeví se kontextová nabídka, kde
si zapnete nebo vypnete zobrazení jednotlivých prvků na panelu. To provedete zatrhnutím
nebo naopak odškrtnutím dané položky. Jediné, co nejde vypnout, je hlavní nabídka.
Část první: Úvod do Internetu
7

Labels: ,