cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, December 29, 2007

Fonty a jejich používání

V textu se navíc nemusíte omezovat pouze na změnu řezu písma, lze zaměnit dokonce i celý
font za jiný, a to včetně jeho velikosti. Vynikající vlastností je možnost zadávat velikost písma
i relativně, vzhledem k velikosti aktuálně definované. Pokud je například aktuální velikost
fontu 2 (standardní nastavení, odpovídá zhruba velikosti 10 ve Wordu), lze ji změnit pouhým
přičtením nebo odečtením požadovaného čísla.
Font písma a jeho vlastnosti se definují značkou FONT, která má tyto parametry:
_ SIZE="velikost" – Velikost zvoleného písma od 1 do 7. Pokud zadáte před
velikostí znaménko + (plus) nebo − (minus), změníte velikost písma vzhledem
k aktuální tak, že se zadaná hodnota přičte (popř. odečte) od této velikosti.
_ FACE="písmo" – Název písma, který bude použit. Toto písmo musí být v seznamu
nainstalovaných písem a musí být zadán jeho přesný celý název; pokud jej zadáte
špatně, bude použito písma standardního (Times New Roman).
_ COLOR="barva" – Definuje barvu písma.
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
BASEFONT, která nastaví základní velikost všech písem. Pokud tedy tuto velikost značka FONT
změní, vrátí se ukončením platnosti této změny značkou velikost zpět na tu, kterou
definovala značka BASEFONT.
Syntaxe zápisu je , kde n je velikost písma od 1 do 7, tedy podob−
ně jako u značky FONT. Na rozdíl od ní zde nelze zadat relativní velikost.
3.3.5 Používání nadpisů
V HTML je k dispozici šest úrovní nadpisů, každý se svou specifickou značkou, v níž je přímo
definovaná úroveň velikosti nadpisu:
H1, H2, …, H6
přičemž značka H1 zobrazí největší nadpis, jehož velikost se plynule zmenšuje až k H6.
Stejně jako u normálního textu můžete nadpis zarovnat doleva, doprava a na střed, a to
stejným parametrem ALIGN a stejnou syntaxí. Každý parametr ALIGN má vliv pouze na ten
nadpis, v jehož značce byl umístěn a jeho platnost jím také končí.
Na vzhled nadpisu, tedy jeho font a barvu, má vliv jednak globální nastavení barev (viz
dále), jednak poslední nastavení značky FONT. Bylo−li tedy touto značkou nastaveno písmo
Arial a barva červená, tak i nadpis bude zobrazen písmem Arial a červenou barvou. Na nad−
pis samozřejmě nemá vliv nastavení velikosti fontu.

Monday, December 17, 2007

Efekty a zvýrazňování písma

Každé písmo v HTML, které použijete, může mít v rámci zdůraznění několik zvýrazňujících
prvků. Každý z nich má svoji vlastní značku, která má vliv na veškerý text nacházející se
uvnitř těchto značek. Samozřejmostí je kombinace, tzn. písmo může být jak podtržené, tak
tučné a skloněné.
Pro tyto základní efekty nabízí tedy HTML tyto značky:
_ B – tučné písmo;
_ I – kurziva (nakloněné písmo);
_ U – podtržené písmo;
_ STRIKE – přeškrtnutí písma;
_ BIG – ohraničuje písmo, které bude o jeden bod větší než standardní;
_ SMALL – ohraničuje písmo, které bude o jeden bod menší než standardní;
_ SUB – dolní index;
_ SUP – horní index.
POZNÁMKA: Pokud budete používat kombinace více zvýrazňujících prvků, nezapomeňte na
správný postup při zadávání a ukončování platnosti značek, a sice prvně zadaná značka
musí být ukončena jako poslední a naopak, posledně zadaná značka ukončena jako první.
Bude−li tedy prvně zadána kurziva, následně tučnost a nakonec podtržení, pak nejdříve
musíte ukončit účinek podtržení, následně tučnosti a teprve nakonec kurzivy! Jiný postup než
tento je sice přípustný, vnáší však do zdrojového textu spíše chaos než tolik potřebný pořádek
pro snadnou orientaci v něm.

Labels:

Saturday, December 15, 2007

Odstavce a jejich zarovnání

Pro definici odstavců je nepohodlné používat značky BR. Proto HTML definuje další dvo−
jici užitečných značek, za jejichž pomoci je celý tento úkon podstatně jednodušší a hlavně
zdrojový text se stává čitelnějším.
První z nich je DIV, druhou pak P. Obě jsou párové a ve svém těle definují odstavec. To
znamená, že další text začne na novém řádku. Rozdíl mezi oběma značkami je ten, že P navíc
vynechá jeden prázdný řádek – to proto, že HTML nepoužívá pro rozlišení odstavce odsazení
jeho prvního řádku.
Obě značky mají také jeden důležitý parametry, který definuje zarovnání odstavce v textu:
ALIGN. Jeho hodnoty jsou následující:
_ left – pro zarovnání odstavce doleva (je nastaveno jako implicitní);
_ right – pro zarovnání odstavce doprava;
_ center – pro zarovnání odstavce na střed, vycentrování.
Zde bych rád uvedl ještě jednu zajímavou párovou značku, která vystředí veškerý obsah,
který uzavírá, CENTER. Má tedy vliv jak na text, tak na tabulky nebo obrázky – jde tedy o uni−
verzální způsob, jak dostat daný objekt do středu okna prohlížeče.
Mezi značky pro definici odstavce patří také tzv. citace. Ta daný text odřádkuje, tj. vynechá
před ním prázdný řádek, a provede jeho odsazení o tabulátor. Pro lepší představu příklad:
Dnes máme samozřejmě jiné představy o temperamentech, než ukazuje "šťávová" teorie
Hippokratova a později Galéna, protože víme, že chování a prožívání jsou závislá především na nervové
soustavě a na sociálně psychologických zákonitostech chování člověka. Uvedeme proto
několik definic temperamentů jednotlivých autorů:
"Temperament je dynamický aspekt osobnosti, charakterizující dynamiku psychické
činnosti."
S. L. Rubištejn, 1964
"Temperament se kryje s pojmem typu vyšší nervové činnosti, který je dán vztahem
procesu podráždění a útlumu."
I. P. Pavlov
Citace se definuje značkou BLOCKQUOTE nebo Q, syntaxe pak vypadá takto:
Citovaný text

Labels:

Thursday, December 13, 2007

Neformátovaný text

Základním prvkem, kterým se publikují data na Internetu, je text. K jeho zobrazení není
potřeba žádné zvláštní značky, za text se tedy považuje cokoliv, co není součástí žádné
značky (parametry, hodnoty) uvnitř sekce BODY>Protože prohlížeč nerozlišuje, zda ve zdrojovém kódu stisknete mezi jednotlivými slovy
klávesu ENTER a tak vlastně odsunete zbytek textu za klávesou ENTER na další řádek, používá
se pro oddělení řádku značka BR. Není párová a má jednorázový účinek – odsune následu−
jící text na další řádek.
Stejně jako odřádkování klávesou ENTER ve zdrojovém kódu nemá vliv na formátování
zobrazovaného textu v prohlížeči, nemá na něj vliv ani vícenásobná mezera. Ta je totiž
prohlížečem vždy interpretována jako jediná. Proto se pro pevnou mezeru musí použít
speciální značka,  , přičemž je nutné dodržet tuto syntaxi včetně středníku, jinak
nedosáhnete kýženého efektu.

Labels: ,

Tuesday, December 11, 2007

liv jiné binární soubory, nejsou umístěny ve zdrojovém kódu HTML, ale v externích sou−
borech, na něž ze zdrojového textu odkazujete. Takovýto odkaz, konkrétně na obrázek, byl
uveden i v příkladě v první kapitole:

kdy jde o obrázek se jménem logo.gif, který je umístěn ve stejném adresáři jako kód HTML.
Při zobrazování stránky v prohlížeči je tento obrázek načten do paměti počítače a zobrazen
na obrazovce.
Veškeré příkazy, v HTML nazývané značky (dříve se používalo názvu tag), jsou uzavřeny
ve špičatých závorkách <> včetně všech svých parametrů, které značku ovlivňují. Všechno
ostatní, co se mimo tyto značky nachází, je text, který prohlížeč zobrazí.
HTML používá párové a nepárové značky, kdy párové mají vliv na určitou část dokumen−
tu, např. na text (kurziva, tučnost, zarovnání apod.) – jeho první část se nachází před daný−
mi prvky a druhá za nimi, což přesně vymezuje část, na niž má mít tato párová značka vliv.
Nepárová značka naopak má vliv sama na sebe, definuje v HTML nějaký prvek, například
obrázek, nebo má vztah k celému dokumentu.
Párová značka tedy obecně vypadá takto

kód HTML, na nějž má mít značka vliv

kdežto nepárová takto

Pokud tyto znalosti adaptujete na příklad v první kapitole:


Vítejte na stránkách společnosti Firma, s.r.o.

Společnost Firma se zabývá výrobou nábytku.

pak je příklad párové a IMG a BR nepárové značky. Zjednodušeně lze tedy
říci, že celý zdrojový text HTML se skládá z párových a nepárových značek a textu, který je
umístěn mimo tyto značky, tedy mimo špičaté závorky.
Z předchozích odstavců je vidět, že HTML má dány přesné principy stavby zobrazované
stránky a že je podstatně jednodušší než programovací jazyky, neboť v něm jde pouze
o zobrazování, nikoliv výpočty, skoky, podmínky, funkce, podprogramy aj. Lze jej přirovnat
Část první: Úvod do Internetu
17
k textovému souboru RTF, který také používá k formátování obsahu dokumentu jednoduché
značky, i když jde o formát mnohem komplexnější a nabízející lepší výstup.
Jednotlivých značek má HTML velice mnoho a není účelem této knihy vám je všechny
ukázat a popsat. Stále totiž vznikají nové, které nabízejí bohatší zobrazovací schopnosti –
HTML se stále vyvíjí a to, co je dnes složité, bude se za rok provádět jednou značkou.

Labels: ,

Saturday, December 08, 2007

Zdrojový text HTML

Každý programovací jazyk má svůj zdrojový text vytvořený programátorem. Stejně tak HTML
má svůj zdrojový text, který popisuje grafickou podobu stránky v prohlížeči. Jako každý jazyk
i HTML má svoji přesnou syntaxi, kterou je nutno dodržovat, ovšem zároveň je velice přizpů−
sobivý. I když se dopustíte nějakých chyb, dokáže většinou prohlížeč zobrazit prakticky celou
stránku tak, jak vypadat má. Více než tři čtvrtiny stránek na Internetu nemají zcela správnou
syntaxi, a přesto jsou zobrazeny správně. Tato flexibilita prohlížečů je dána rychlým vývojem
HTML, prohlížeč tedy přímo předpokládá, že se setká s nesprávnou syntaxí, jako je vynechání
značky, špatné formátování, chybějící uvozovky u hodnot parametrů apod. Ovšem pokud
narazí na zásadní chybu, nedokáže si s ní poradit, a pak je stránka zobrazena špatně. Naštěstí
se zdrojový text HTML velice době ladí, protože jediný výsledek je zobrazení, kdežto u oprav−
dového jazyka jde o složité operace, výpočty, které lze odhalit až při důkladném prozk−
oumání celého programu. U HTML stačí jediný pohled a víte, co není v pořádku. Také je pod−
statně snadnější naučit se HTML, než jakýkoliv programovací jazyk. V podstatě vám na zvlád−
nutí základů postačí jediný den důkladného studia a vlastního praktického zkoušení a experi−
mentování.
Zdrojový text HTML je vždy pouze textový formát ASCII, který má příponu HTM nebo
HTML. V tomto textovém formátu je také interpretován prohlížečem – podoba ASCII je tedy
finální a není dále kompilována do žádného binárního souboru, jako EXE nebo COM. Toto
je zásadní rozdíl od klasických programovacích jazyků, kdy se program musí před použitím
zkompilovat. Všechny ostatní součásti stránky, jako obrázky, zvuky, videoklipy nebo jakéko−
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky

Labels: ,

Tuesday, December 04, 2007

Jednoduchá webová stránka

firmy na poli prohlížečů – Microsoft a Netscape, které svými prohlížeči ovládají téměř sto pro−
cent trhu. Každá tedy do svých programů implementuje vlastní značky, takže konečná podo−
ba stránky vypadá v každém rozdílně. Aby se tomuto předešlo, vznikla W3C (WWW
Consorcium), která konečnou podobu HTML schvaluje. Existují tak jednotlivé verze HTML,
každá je schválena po určité době používání. Postup je tak opačný, než by každý očekával –
místo aby něco vstoupilo v platnost a pak bylo užíváno, nejdříve se užívá a pak teprve ofi−
ciálně schválí (nebo také neschválí). V současnosti je poslední schválená verze HTML 4.0,
kterou lze v kompletní podobě dokumentovaného výpisu nalézt na internetové adrese
http://www.w3c.org
Abyste si mohli stránky vytvořené v jazyce HTML potřebujete již zmíněný program, obecně
nazývaný prohlížeč. Ten interpretuje zdrojovou podobu HTML do grafické podoby, která je
čitelná všem uživatelům Internetu (což se o zdrojovém textu říci nedá). Formát HTML je ma−
ximálně úsporný, a sice z důvodu zatím nedostatečné propustnosti internetových linek.
Pokud vezmu tutéž stránku se stejným nebo podobným formátováním, bude tato stránka
v HTML řádově desetinásobně úspornější než tatáž vytvořená programem Microsoft Word.
Tato úsporná data jsou také dekódována do grafické podoby podstatně rychleji než z již
zmíněného dokumentu Wordu. Nevýhodou HTML jsou zatím omezené formátovací možnosti
– na Internetu je totiž vše orientováno na rychlost. Na rozdíl od textového editoru je prohlížeč
skutečně pouze prohlížeč – slouží tedy jen k prohlížení dat, ne k jejich vytváření.

Labels: ,

Sunday, December 02, 2007

Co je HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je v kód, který slouží k zobrazování dat předem
zadaným způsobem; je to vlastně podrobný návod, jak zobrazit přijatá data na obrazovce –
kód HTML je tedy přesným a stručným vyjádřením toho, co chceme zobrazit v programu
obecně zvaném prohlížeč, jedná se o jazyk, který slouží k popisu webové stránky:


Vítejte na stránkách společnosti Firma, s.r.o.

Společnost Firma se zabývá výrobou nábytku.

Ač se vám bude vyjádření téhož v kódu HTML zdát podstatně nesrozumitelnější, vězte, že za
chvíli budete takový zdrojový text číst téměř jako knihu a poznáte z něj, jak bude taková
stránka v prohlížeči vypadat:
V průběhu let vývoje Internetu se samozřejmě vyvíjel i jazyk HTML. Nejedná se v žádném pří−
padě o jednou navržený kód – HTML se dynamicky mění v souladu s technologickým vývo−
jem a požadavky producentů softwaru a jeho uživatelů

Labels: ,