cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, October 09, 2008

Informace o systému

Pokud budete někdy hledat nějaké informace o tom, co se děje s počítačem, na kterém pracujete, jaké
aplikace v současné době běží, jak se měnila konfigurace, jaké je nastavení aplikací MS Office... neváhejte
a použijte systémové nástroje Windows. Je jich celá řada a řadu z nich najdete v nabídce Start > Programy >
Příslušenství > Systémové nástroje.
Jak na obrázku vidíte, k dispozici je skutečně značné množství nástrojů, počínaje
běžnými (Mapa znaků nebo Prohlížeč schránky) přes specializované
nástroje pro zkušenější uživatele (Defragmentace disku nebo Obnovení systému)
až po nástroje poskytující komplexní informace o počítači (Systémové
informace). Aplikaci Systémové informace využijí většinou zkušení počítačoví
pracovníci, neškodí ale podívat se alespoň přibližně, co vše můžete
v tomto programu zjistit. Ve Windows Me byl tento program podstatně rozšířen
oproti předchozím verzím.
Spusťte aplikaci Systémové informace (Start > Programy > Příslušenství >
Systémové nástroje > Systémové informace) a dostanete se do velmi komplexního
okna:
T i p y a t r i k y p r o W i n d o w s 9 5 / 9 8 / M e
12
Už jenom základní položka – Souhrn systémových informací – vám poskytne přehled celé řady informací,
z nich některé byste jinak bez restartu počítače obtížně zjišťovali (typ procesoru, verzi BIOSu, verzi operačního
systému, velikost instalované paměti apod.).
V řadě případů, zejména
při potížích se správnou
funkcí některých zařízení
(modem apod.) mohou
být užitečné informace ze
skupiny Hardwarové prostředky
> Konflikty a sdílení.
Obdobně může přijít
vhod kompletní přehled
použitých přerušení nebo
přidělení paměti, které
rovněž najdete pod položkou
Hardwarové prostředky.
Poznámka: při zjišťování a zobrazování některých hodnot musíte být trpěliví, systém potřebuje poněkud více
času na to, aby požadované informace zjistil.
Zajímavé informace získáte
v části Programové
prostředí > Programy po
spuštění. Najdete zde
přehled aplikací, které
byly spuštěny po zapnutí
počítače.

Tuesday, October 07, 2008

Klávesové zkratky

T i p y a t r i k y p r o W i n d o w s 9 5 / 9 8 / M e

Já nemám dobrý vztah ke klávesovým zkratkám – je to pozůstatek z doby, kdy každý program měl jiné
zkratky a dokonce s novou verzí téhož programu nezapomněli autoři poškádlit uživatele nějakou změnou.
Přesto ale je určitě výhodné klávesové zkratky používat, ať již to je pro spouštění často opakovaných akcí,
nebo třeba pro spouštění komplexních maker, která za vás udělají spoustu práce.
Pokud chcete např. použít klávesové zkratky pro spouštění programů místo klepání na ikony na ploše
nebo používání příkazů v nabídce Start > Programy, postupujte následovně:
• klepněte pravým tlačítkem na ikonu zástupce programu na ploše nebo na položku v seznamu Start > Programy;
• v následně otevřeném dialogovém okně Vlastnosti klepněte na ouško karty Zástupce;
• umístěte kurzor do textového pole Klávesová zkratka, ve kterém bude standardně uvedena hodnota není;
• stiskněte nyní kombinaci kláves, kterou budete chtít používat pro spuštění tohoto programu. V příkladě
na obrázku to byla kombinace Ctrl+Alt+Shift+G.
Je možné použít funkční klávesy F1-F12, kombinace Ctrl+klávesa (funkční nebo na numerické klávesnici),
Ctrl+Shift+klávesa, Ctrl+Alt+klávesa nebo Ctrl+Alt+Shift+klávesa. Jako klávesu nemůžete použít Mezerník,
Tabelátor, Esc, Enter, PgDown, PgUp, End, Delete, BackSpace, CapsLock.
Určitě se vyhněte použití známých kombinací nebo kláves, jako třeba F1, F2, Ctrl+C, Ctrl+S, Ctrl+V...
Použijete-li např. klávesu F1 pro spouštění nějakého programu, zablokujete si tím použití této klávesy, která
je běžně používána pro vyvolání nápovědy. Potřebujete-li kombinaci kláves pro spouštění programů zrušit,
otevřete opět okno vlastností zástupce, umístěte kurzor na položku Klávesová zkratka a stiskněte BackSpace.
Několik upozornění:
• klávesová zkratka, kterou zadáte, je plně funkční pouze tehdy, pokud jste ji zadali na ploše nebo
v seznamu programů Start > Programy. Použijete-li toto nastavení např. v okně Tento počítač, klávesová
zkratka fungovat nebude;
I n f o r m a c e o s y s t é m u

• klávesová zkratka je spojena s konkrétním zástupcem aplikace, ve kterém jste ji vytvořili. Pokud tedy
klávesovou zkratku přiřadíte zástupci na ploše, a potom tohoto zástupce odstraníte, přišli jste i o klávesovou
zkratku.
• bohužel se vám asi nepodaří zjistit, jaké kombinace kláves jste již definovali (pokud je zapomenete nebo
pokud se nepodíváte přímo do okna vlastností zástupce).
• to, že jste použili kombinaci kláves, která je v aplikaci používána pro nějakou konkrétní činnost, poznáte
pouze podle toho, že místo uvedené činnosti se spustí aplikace, které jste klávesovou zkratku nově přiřadili.