cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, August 11, 2008

• A naopak určitě bych NEDOPORUČOVAL:
- zaškrtnout Automaticky vyhledat síťové složky a tiskárny
- zaškrtnout Pamatovat nastavení zobrazení každé složky
- zaškrtnout Skrýt příponu souborů známých typů
• Vyzkoušejte si možnosti, které vám dávají některá tlačítka na panelu nástrojů. Pokud panel nástrojů není
zobrazen, použijte příkaz Zobrazit > Panel nástrojů > Standardní tlačítka. Například tlačítko Složky vám
umožní zobrazovat vedle seznamu souborů i strom disků a složek vašeho počítače.
Pokročilé možnosti nastavení okna Tento počítač
Pokud chcete výrazně zasáhnout do způsobu zobrazování okna souborů a složek vyzkoušejte si tento
postup:
• Příkazem Zobrazit > Vlastní nastavení této složky spustíte průvodce, který vám umožní změnit zobrazování
aktuální složky.
Příkaz Vlastní nastavení... není dostupný pro základní okna, ale až pro nastavení jednotlivých složek.
Nemůžete tedy např. změnit nastavení Tento počítač, nebo okna kořenových složek disků apod.
Průvodce vám nabídne možnost přidat podkladový obrázek, komentář nebo pracovat s HTML šablonou
pro zobrazení složky.
• Jak uvidíte v okně na následující straně, standardně jsou připraveny čtyři šablony, podle kterých se řídí
zobrazování složky. Každou z nich můžete použít jako výchozí a upravit ji.
Klepněte na některou z šablon a v náhledu uvidíte ukázku zobrazení okna.
P o k r o č i l é m o ž n o s t i n a s t a v e n í o k n a T e n t o p o č í t a č
9
Nevyhovuje-li vám tedy plně některá ze standardních šablon, vyberte si tu, která je nejblíže vaší představě,
zaškrtněte políčko Upravit tuto šablonu a klepněte na Další.
Problematikou úpravy HTML kódu se zde ale zabývat nebudeme, k dispozici jsou naše publikace Referenční
příručka DHTML nebo PCWE č. 07 – HTML tipy a triky od profesionálů.
• Důležité je to, že šablona se uloží do upravované složky do podadresáře Folder Settings do souboru Folder.
htt. Pokud budete tedy chtít „podstrčit“ svoji vlastní šablonu, stačí vám nahradit uvedený soubor
svým vlastním HTML souborem přejmenovaným na Folder.htt a výsledkem může být např. takovéto
zobrazení:
Samozřejmě je nutné, aby bylo zapnuto
zobrazování Povolit zobrazování sítě WWW
ve složkách na kartě Nástroje > Možnosti
složky > Obecné.

Thursday, August 07, 2008

Úprava okna Tento počítač
V následujících několika tipech si ukážeme možnosti změny vzhledu okna Tento počítač (nebo Průzkumník).
Začnu od nejjednodušší úpravy a tou je změna zobrazení vlastního obsahu, což asi všichni znáte.
• Pokud chcete trvale změnit způsob otevírání složek v tomtéž nebo vždy novém okně, otevřete příkazem
Nástroje > Možnosti složky stejnojmenný dialog:
Na kartě Obecné najdete skupinu
Procházení složek a v ní klepněte
na jeden z přepínačů, kterými
nastavíte možnost otevírání nové
složky v nové nebo ve stejném okně.
• Otvírá se vám při každém poklepání na složku vždy nové a nové okno se složkami a soubory? Při otevírání
nové složky podržte stisknutou klávesu Ctrl.
• Obráceně, pokud se vám složky otevírají pouze v jednom okně a potřebovali byste mít složku, kterou
právě chcete otevřít, v samostatném okně, podržte při poklepání rovněž klávesu Ctrl. Dvě okna se složkami
mohou být vhodná např. při kopírování nebo přemisťování souborů přetahováním apod.
Ú p r a v a o k n a Te n t o p o č í t a č
7
• Klepněte v otevřeném okně Tento počítač kdekoliv na ploše pravým tlačítkem myši a z místní nabídky
vyberte Zobrazit a následně některou z položek seznamu, který se ukáže.
Vyzkoušejte si jednotlivé režimy zobrazení, mně osobně nejlépe vyhovuje zobrazení
Podrobnosti, se všemi potřebnými údaji o každém programu nebo složce.
• Pokud vám (tak, jako mně) zavazí v levém pruhu okna Tento počítač zobrazování některých informací,
jako informace o obsazení disku, možnost přechodu do složky Dokumenty nebo informace o označeném
souboru..., odstraňte je označením přepínače Používat klasické složky systému Windows ve skupině Zobrazení
WWW na kartě Obecné v dialogovém okně Možnosti složky.
• Mění-li se vám způsob zobrazování jednotlivých složek, vyberte a nastavte si zobrazení, jaké vám maximálně
vyhovuje a příkazem Nástroje > Možnosti složky > Zobrazit se dostanete na kartu Zobrazit již
uvedeného okna Možnosti složky.
Klepněte na tlačítko Jako aktuální
složka v horní části karty Zobrazit.
Všechny složky se budou
následně zobrazovat ve stejném
režimu zobrazování jako aktuálně
vybraná složka.
Nemá smysl procházet všechny
další možnosti nastavení zobrazování,
které můžete na této kartě
měnit. Jejich význam je jasný
z pojmenování.
Pokud byste přece jenom potřebovali širší vysvětlení, klepněte na ikonu s otazníkem vpravo nahoře a následně
kurzorem ve tvaru otazníku na vybranou položku v seznamu.
• Ve výše uvedeném seznamu bych DOPORUČOVAL:
- označit přepínač Zobrazit skryté soubory a složky
- zaškrtnout Zobrazit na ploše složku Dokumenty
- zaškrtnout Zobrazovat úplnou cestu v adresním řádku stejně jako Zobrazovat úplnou cestu
v záhlaví
T i p y a t r i k y p r o W i n d o w s 9 5 / 9 8 / M e
8

Friday, August 01, 2008

Dlouhá jména a MS-DOS

MS-DOS pracuje standardně pouze s názvy vyhovující konvenci 8.3, tj. max. 8 znaků ve jménu a 3 znaky
v příponě (navíc řada znaků není dovolena: mezera, tečka, hvězdička...). Pokud tedy budete v okně PříT
kazový řádek nebo přímo v režimu MS-DOS chtít pracovat se soubory, které mají dlouhá jména, máte dvě
možnosti: buďto použít zkrácenou podobu názvu (tzv. alias) nebo speciální konvenci zápisu, kdy název souboru
zapíšete v uvozovkách. Tedy příkaz pro kopírování souboru na jiné místo v okně Příkazový řádek může
vypadat takto:
copy tentos~1.txt “nový soubor.txt“ nebo copy “tento soubor.txt“ “nový soubor.txt“
Můžete samozřejmě použít i zápis copy tentos~1.txt novýso~1.txt, ale potom se bude zkopírovaný soubor
jmenovat skutečně pouze novýso~1.txt.
Co z toho vyplývá za ponaučení? Ponaučení jsou dvě: zaprvé – pokud nemusíte, nepoužívejte MS-DOS.
Budou-li vám chybět některé šikovné příkazy, např. možnosti výběrů se zástupnými znaky apod., najdete
pod Windows řadu programů, které to také zvládnou. Zadruhé – pokud používáte některý dosovský program
pro práci se soubory (třeba i nevědomky), může docházet ke zkracování dlouhých jmen na dosovskou variantu
8.3!