cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, June 23, 2008

Události prohlížeče
Čas, kdy se skript provede, nemusí být vázán pouze na umístění daného skriptu ve zdrojovém
kódu HTML. Vezměme třeba příklad ankety, kdy je skript spuštěn až ve chvíli, kdy uživatel
klepne na tlačítko odeslat. Nebo když ve stránce najedete kurzorem myši na obrázek, který
se rozsvítí nebo jinak reaguje a když myší uhnete stranou, opět zhasne (neboli provede se
výměna obrázků, z nichž jeden je normální a druhý jasnější). Jde tedy o provedení skriptu
v případě, že se splní daná podmínka, nastane určitá událost. A právě tyto události jsou tím,
co dělá web dynamickým.
Pro lepší pochopení rozvedu právě příklad rozsvícení a zhasnutí obrázku při přejetí myší:
Nejdříve vytvoříte dva obrázky, jeden bude tmavý a druhý jasný. Ten tmavý se bude jmeno−
vat obrazek.jpg, ten světlý obrazek_cool.jpg. Tmavý bude zobrazen v případě, že myš ne−bude
ukazovat na něj. Druhý, jasný, se zobrazí tehdy, přejede−li přes něj kurzor myši.
Následně vložte tento skript do sekce HEAD, nebude však vadit, umístíte−li jej kamkoliv
jinam (je napsán v JavaScriptu):

A pak už jen vložte místo klasického odkazu na obrázek
vložte řádek tento:
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
52
ONMOUSEOUT="MakeNormal(Obrazek)" SRC="obrazek.jpg" BORDER=0>
Kdykoliv nyní přejdete přes obrázek myší, jako by se rozsvítil. Tohle má význam např.
u odkazů, kdy je takto aktivní obrázek velice efektní. V příkladu jsou těmito událostmi
onmouseover a onmouseout, tedy událost, když myš je umístěna na objektu a když myš
je umístěna mimo. Tyto události pak předají řízení uvedeným skriptům, které jsou definovány
výše. Výhodou tohoto skriptu je navíc to, že obrázky mohou mít jakoukoliv příponu, tedy lze
použít jakéhokoliv obrázkového formátu. Ale to jen tak na okraj.
Pro úplnost uvedu ještě tentýž skript ve VBScriptu, abyste si udělali představu, že to jde i tak:

Myslím, že použití událostních skriptů je jasné. Spustí pouze v případě, že je splněna daná
podmínka. U této podmínky je pak také umístěno i jméno funkce, která převezme řízení její
platnosti. Těchto událostí je celá řada, proto uvedu stručný přehled těch základních
a nejčastěji používaných:
_ onmouseover – Událost nastane ve chvíli, kdy se kurzor myši objeví nad objektem,
není nutné stisknout tlačítko myši.
_ onmouseout – Nastane tehdy, když je kurzor myši mimo objekt; doplňková událost
k onmouseover.
_ onmouseover – Událost nastává, když se kurzor pohybuje. Pokud se zastaví, je
událost ukončena.
_ onclick – Nastává v okamžiku, když uživatel klepne tlačítkem myši nad objektem.
_ ondblclick – Totéž jako onclick, ovšem je nutné provést poklepání, neboli dvakrát
za sebou stisknout tlačítko myši.
_ onload – Událost nastane, když prohlížeč načte veškerá data stránky nebo rámu.
Podle toho, zda se má jít o jeden rám nebo všechny, umísťuje se událost do sekce
BODY nebo FRAMESET.
_ onunload – Událost nastane, když uživatel ukončí prohlížení aktuální stránky
a nechává si načíst stránku jinou. Používá se v sekcích BODY nebo FRAMESET.
_ onfocus – Událost nastává, když je vybrán objekt formuláře – políčko, checkbox,
Část druhá: První kroky do života stránky
53
tlačítko apod. To nastává v okamžiku, kdy je buďto do textového políčka přesunut
kurzor, kdy je klepnuto na tlačítko nebo zatržen checkbox nebo radiobutton.
_ onblur – Přesný opak události onfocus.
_ onkeypress – Událost nastává, když je nad objektem, tedy ve chvíli, když je nad
ním kurzor myši nebo je právě aktivní, stisknuta klávesa. Opět lze použít u for−
mulářových objektů.
_ onsubmit – Událost nastává, když je formulář odeslán ke zpracování na server; je
jasné, že může být proto použita pouze u značky FORM, která definuje formulář.
S touto událostí jste se mohli setkat již u příkladu odesílání ankety e−mailem.
_ onreset – Nastává ve chvíli, kdy je formulář „resetován“, tj. když je stisknuto tlačítko
typu reset (BUTTON TYPE="reset" nebo INPUT TYPE="reset"); opět samoz−
řejmě platí jen pro formulář.
_ onselect – Událost je aktuální, když uživatel vybere text v políčku formuláře
(INPUT, TEXTAREA), je jedno, jestli myší nebo klávesou SHIFT a kurzorovými
klávesami.
_ onchange – Podobně jako onselect, událost je však aktivní ve chvíli, kdy uživatel
ukončí editaci textu v políčku, např. stisknutím klávesy ENTER nebo přesunutím
tabelátorem na další objekt.
POZNÁMKA: Protože někteří uživatelé nemusí používat prohlížeč, který umí skripty, i když dnes
už o tom silně pochybuji, byla vytvořena značka NOSCRIPT, která uzavírá sekvenci značek
pro případ, že daný prohlížeč skriptování nepodporuje:

Thursday, June 19, 2008

Upozornění VBScriptu
Chyba při zpracování skriptu na stránce s konkrétním popisem

Ahoj poprvé

Ahoj podruhé

Nejdříve se na stránku vypíše text „Ahoj poprvé“, poté se zobrazí v okně text „Hlášení
JavaScriptu“, a teprve pak se vypíše na stránku text „Ahoj podruhé“. Z toho je patrné, že skript
může být prakticky kdekoliv a může jich být ve stránce libovolné množství, a lze dokonce
i kombinovat jak JavaScript, tak VBScript, podle toho, co lépe vyhovuje.

Sunday, June 15, 2008

49 49

POZNÁMKA: Moderní prohlížeče už tak striktně tyto komentáře nevyžadují, používat je tedy
není nezbytně nutné, ale doporučuje se to kvůli kompatibilitě s prohlížeči staršími.
Vlastní skript ohraničený patřičnými značkami lze zapsat do zdrojového kódu stránky prak−
ticky kamkoliv. Může být zapsán dokonce do sekce HEAD; je totiž ohraničen značkami pro
komentář, takže je to prohlížeči jedno, kde bude. Záleží také na tom, kdy má být skript zpra−
cován. Má−li být proveden ihned po načtení stránky do prohlížeče, můžete jej umístit třeba
takto:


První program

Ihned po spuštění JavaScriptu se objeví okno se zprávou „Tohle je JavaScript“, po odklepnutí
myší se bude dále pokračovat v zobrazení stránky podle značek umístěných v sekci BODY.
V tomto příkladě však žádné nejsou, stránka tedy zůstane prázdná.
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
50
Upozornění JavaScriptu
V příkladu byl použit příkaz JavaScriptu, stejného efektu lze však dosáhnout i použitím
VBScriptu:

Z tohoto je patrné, že nezáleží na použitém skriptovacím jazyku, použitý skript však musí být
správně uveden v parametru LANGUAGE – příkaz MsgBox je totiž příkazem VBScriptu. Pokud
však hodnotou parametru LANGUAGE bude „JavaScript“, vyvolá to chybu interpretace, což
nám Internet Explorer oznámí takto:
Skript může být uložen i v těle stránky, v sekci BODY. Tehdy čas jeho provedení bude záviset
na umístění. Pro lepší pochopení opět příklad.
Část druhá: První kroky do života stránky

Monday, June 09, 2008

Jak integrovat skript do webové stránky
Celý program napsaný v nějakém skriptu musí být ve zdrojovém kódu HTML označen
párovou značkou:

Parametrem této značky je pak jazyk (VBScript, JavaScript), v němž je skript napsán, aby jej
prohlížeč mohl dobře interpretovat. Tímto parametrem je
LANGUAGE="skript"
jehož hodnotou je název jazyka, v němž je vytvořen program, který bezprostředně následu−
je. Pokud je takovýmto jazykem JavaScript, bude značka SCRIPT vypadat takto:
TOPlist

Powered by Blogger