cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, May 22, 2008

Část druhá: První kroky do života stránkyna frekvenci
MHzPevný disk:
GBRAM:
MBMonitor:Co hodláte ke svému počítači dokoupit v příštím roce:
METHOD="post" ENCTYPE="text/plain" NAME="mailForm"
ONSUBMIT="return mailIt(this)">

Programování WWW stránek pro úplné začátečníky

Klepnete−li na tlačítko Vymazat, budou všechna textová políčka vymazána a u jednotlivých
výběrů se nastaví původní hodnoty. Tlačítkem Odeslat e−mailem se spustí skript, který je defi−
nován v hlavičce stránky, který z jednotlivých políček ankety sestaví řetězec, který následně
formulář odešle e−mailem přes nastavený klient elektronické pošty. Podrobně bude způsob
odesílání formulářů popsán v šesté kapitole třetí částí.
POZNÁMKA: V příkladu se objevil prvek formuláře typu hidden. V podstatě jde o prázdný prvek,
který nic ve formuláři nezobrazí. Má však svoji hodnotu a využívá se ho tím, že jeho hodnotu
lze modifikovat. Více v příští části v kapitole 6 věnované odesílání formulářů.
Zobrazení formuláře v prohlížeči
Před odesláním budou zobrazeny informace o počítači

Monday, May 19, 2008

Programování WWW stránek pro úplné začátečníky

1.6 A jak je to v praxi?
To, co jste dosud četli, je vlastně jen prázdná teorie, která nedojde naplnění, pokud nebude
propojena s patřičným skriptem. Příkladem takového formuláře, který opravdu něco dělá, je
následující anketa. Ta po vyplnění patřičných políček (dotazů) zpracuje hodnoty, vypíše je
v okně a následně je odešle e−mailem na adresu broza@cpress.cz. Pokud budete příklad
pozorně zkoumat, můžete přijít i na základy JavaScriptu a jeho provázání s webovou strán−
kou. To všechno však vysvětlím podrobně až v následující kapitole.


Anketa
Jaký máte počítač?
Procesor:

Thursday, May 15, 2008

_ VALUE – Hodnota předaná serveru, když je tlačítko stisknuto.
_ TYPE – Tlačítko může být jedním z těchto tří typů, i když navenek vypadá stále stej−
ně: _ button – spouští zadaný skript;
_ submit – odesílá veškeré vyplněné hodnoty formuláře na server, např. jako
elektronickou poštu;
_ reset – nastaví vstupní hodnoty celého formuláře, neboli resetuje všechny
hodnoty, nic neodesílá ani nic neprovádí.
_ DISABLED – Toto tlačítko nepůjde použít, bude zašedlé a nepůjde na ně klepnout
myší; bude zobrazeno šedě (pracuje i předchozí definice tlačítka).
Dalšími používanými parametry pak jsou (platí i u předchozí definice tlačítka):
_ ONFOCUS=skript – Skript, který se provádí, když uživatel umístí formulářový kur−
zor na tlačítko.
_ ONBLUR=skript – Skript, který se provádí, když uživatel umístí formulářový kur−
zor mimo tlačítko.
POZNÁMKA: Kurzor, který tady mám na mysli, je ten, který umožňuje vyplňovat formulář. Lze
jej na tlačítko (nebo na jakýkoliv prvek formuláře) přesunout např. tabulátorem nebo
klávesou ENTER, ale i klepnutím myši. U tlačítka je kurzor vyznačen tečkovaným obrysem.
Vlastní obsah tlačítka, tedy to, co je umístěno mezi značkami , může
tvořit cokoliv, formátovaný i víceřádkový text nebo třeba obrázek.
Příklad neaktivního tlačítka
Na tlačítko „Aktivní tlačítko“ byl přemístěn formulářový kurzor
Tlačítko s obrázkem a textem; do značky BUTTON lze dát cokoliv.

Friday, May 02, 2008

Tlačítka formulářů

Po vyplnění formuláře musí dát uživatel na vědomí prohlížeči, že může s obsahem formuláře
dále pracovat. Buďto obsah odeslat serveru nebo předat nějakému řídicímu skriptu. To
zpravidla provádí klepnutím na tlačítko, které bývá umístěno na konci formuláře. To se defi−
nuje opět klasickým způsobem, značkou INPUT:

Toto je základní, jednoduché tlačítko, s jehož stisknutím je ve skriptu spojena nějaká další
akce, např. zpracování obsahu formuláře.
Velikost tlačítka se přizpůsobí velikost textu, který je uveden jako hodnota parametru VALUE.
Pokud ji napíšete třeba takto:

zvětší se zároveň i velikost tohoto tlačítka (viz předchozí obrázek).
Další možnosti tlačítek jsou následující:
_ TYPE="reset" – Tlačítko, které se používá při resetování (vymazávání, nastavení
na původní hodnotu) všech prvků formuláře.
_ TYPE="submit" – Tlačítko, po jehož stisknutí se obsah vyplněného formuláře
odesílá směrem k serveru.
Tlačítko lze také definovat značkou BUTTON, jehož možnosti formátování zdaleka přesahují
možnosti obyčejného tlačítka, jež je definováno přes . Jeho syn−
taxe je:

Jednotlivé parametry mají tento význam (stručně):
_ NAME – Jméno tlačítka, na které se odkazují skripty, které jsou s tlačítkem provázány.
Jednoduchá tlačítka. Text na spodním hovoří sám za sebe.
Část druhá: První kroky do života stránky